BALDER IP LAW té com objectiu la prestació de serveis tècnics jurídics relatius a la Propietat Industrial, que van des de la gestió integral i el manteniment de Patents i Marques, fins la defensa jurídica dels drets immaterials dels nostres clients.

La Direcció de BALDER manifesta el seu compromís amb el Sistema de Gestió de Qualitat, certificat sota la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, i acompanyem al nostre personal en la seva participació i integració com cultura d’empresa. En aquest sentit ens comprometem a:

  • Conèixer les necessitats i expectatives dels nostres clients, proveïdors i demés parts interessades, per a poder assegurar la prestació del nostre servei de forma adequada, garantint el compliment dels requisits establerts entre ambdues parts.
  • Establir canals de comunicació eficaços amb clients, proveïdors i resta de parts interessades, que propicien la integració amb aquests per definir i adaptar-nos a les seves necessitats i expectatives.
  • Establir mecanismes d’avaluació eficaços a partners i proveïdors, garantint la prestació d’un servei excel·lent als nostres clients en termes de Qualitat.
  • Buscar l’excel·lència i la millora continua, mitjançant la identificació de les oportunitats de millora tant en la gestió com en las relacions amb totes les parts implicades, directament o indirectament, orientant els esforços no només a la identificació i esmena de No Conformitats sinó a la prevenció de les seves causes.
  • Mantenir les condicions adequades en els diferents àmbits de treball de l’empresa per facilitar l’expressió de noves idees i propostes.
  • Compliment dels requisits legals, reglamentaris i normatius d’aplicació a la nostra activitat.
  • Facilitar el nivell de formació necessari pel desenvolupament eficient de les funcions i tasques dels nostres treballadors.
  • Milloria continua en l’acompliment de les nostres activitats i de l’eficàcia del Sistema.
  • Disminuir i, en última instància, eliminar els riscs derivats de la nostra activitat mitjançant un sistema d’identificació/avaluació en termes de probabilitat i gravetat.

Aquesta Política és la base del nostre Sistema de Gestió de Qualitat, el qual es desenvoluparà establint uns objectius mesurables, que es revisaran periòdicament segons lo establert en el propi sistema de forma que es pugui evidenciar una millora continua. Estem convençuts que l’establiment, la revisió i la consecució dels objectius i indicadors proposats, redundarà en el benefici de tots i ens dirigirà a un millor desenvolupament de l’empresa.