Aquest lloc web és propietat i responsabilitat de BALDER IP LAW, S.L., una societat de responsabilitat limitada inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el Tom 30015, Llibre 0, Foli 61, Secció 8, Full M 540194:

BALDER IP LAW, S.L.
C/Paseo de la Castellana 93 – 5 Piso, 28046 Madrid, España
CIF: B86481389

Si us plau, llegeixi el següent avís legal abans de navegar pel nostre lloc web. En continuar navegant/fent servir el nostre web, vostè accepta els termes del present avís legal. Si vostè no accepta aquests termes i condicions d’ús, si us plau, surti del lloc web.

BALDER IP LAW, S.L. ha adoptat normes i mesures de seguretat sobre les dades dels seus usuaris, realitzant totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats tècniques, per evitar l’ús indegut, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les mateixes. L’usuari reconeix i és conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els materials i la informació en aquest web són posats a disposició per BALDER IP LAW, S.L. amb finalitats únicament informatives i no han de ser considerats com assessorament jurídic o assistència legal professional de cap tipus ni substitueix els mateixos.

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web vostè accepta mantenir indemne de qualsevol perjudici a BALDER IP LAW, S.L. com també a cadascun dels seus membres, advocats, associats o afiliats, quins no seran, en cap cas, responsables per qualsevol pèrdua o dany resultant, en qualsevol forma, de a l’ús d’aquest lloc web o de la informació continguda en el mateix.

Tots els materials continguts en aquest lloc web (marques, logotips, gràfics, imatges, fotografies, vídeos, texts, etc.), així com tots els drets de propietat intel·lectual són propietat de BALDER IP LAW, S.L o de tercers que han autoritzat el seu ús en la nostra pàgina web.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT:

BALDER IP LAW, S.L., amb C.I.F.: B86481389 i domicili a Pº CASTELLANA, 93 – 5ª, (28046) MADRID compleix amb el que està disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i l’informa en els següents termes:

Responsable: BALDER IP LAW és responsable d’un tractament de dades de caràcter personal de les dades que vostè ens faciliti a través de la nostra web o per altres Mitjans.

Finalitat: la finalitat del tractament realitzat dependrà, en cada cas, del tipus de dades que ens faciliti:

  1. Currícula vitae: si ens envia el seu CV, tractarem les seves dades amb l’única finalitat de fer-lo partícip en els nostres processos de selecció.
  2. Consultes i contactes: si vostè contacta amb nosaltres directament per realitzar una consulta, sol·licitar un pressupost o demanar informació, només utilitzarem aquestes dades per atendre la seva petició i contestar-li.
  3. Si vostè es client o proveïdor: utilitzarem les dades amb la finalitat de gestionar la seva relació comercial i professional amb la nostra firma.
  4. També podrem enviar-li informació i newsletter per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics si vostè consent per això.

Conservarem les seves dades el temps imprescindible per complir amb la finalitat exposada i pel compliment de les nostres obligacions legals. Transcorreguts els terminis legals corresponents, procedirem a la seva destrucció confidencial.

Legitimació: en termes generals basem el tractament de les seves dades en el seu consentiment i si vostè té relació professional amb nosaltres, la base jurídica serà l’execució del contracte que ens uneix.

Destinataris: no comunicarem dades a tercers llevat aquelles comunicacions que per Llei haguem de realitzar en el cas que vostè com client o proveïdor treballi amb nosaltres.

Drets: Per aquells tractaments de dades basats en el seu consentiment podrà revocar dit consentiment en qualsevol moment sense que dita revocació tingui caràcter retroactiu. També pot accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament en determinades condiciones i sol·licitar la seva limitació i portabilitat contactant amb nosaltres a info@balderip.com. Per això haurà d’adjuntar el seu DNI indicant en l’assumpte de l’email el dret que vol exercitar. També pot dirigir-se al nostre domicili.

Per últim, l’informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

©BALDER IP LAW, S.L. 2016. Tots els drets reservats