La política de qualitat de BALDER es basa en els següents principis, en línia amb la visió i missió de l’agència:

 • Convertir la qualitat en un component bàsic de la cultura de l’empresa involucrant a tots els empleats que poden participar en el sistema de qualitat.
 • Gestionar que tots els empleats s’identifiquin i es comprometin amb la política de qualitat de BALDER. En aquest aspecte, l’equip de direcció publicarà la política i es compromet a fer-la arribar als empleats, clients i proveïdors de l’empresa.
 • Desenvolupar una gestió de qualitat participativa que treu el màxim de les capacitats de tots els membres de BALDER.
 • Optimitzar permanentment el procés global de negoci per tal d’eliminar costos que es deriven de la mala qualitat i dels problemes derivats de la mala gestió.
 • Definir objectius per tal d’optimitzar la qualitat del servei.
 • Mesurar de forma sistemàtica l’efectivitat i l’eficiència del sistema, de forma que la gestió de qualitat se suporta i basa sempre en dades objectives.
 • Estendre l’abast de les directrius de la política de qualitat de BALDER a tots els proveïdors, cooperant així per establir sistemes que garanteixen conformitat amb els requisits de BALDER.
 • Obtenir la més alta satisfacció possible per part dels nostres clients, proveint així serveis estratègics i eficients.
 • Avaluar el nivell de satisfacció dels clients i de les altres parts interessades en relació amb els serveis i activitats de BALDER mitjançant una comunicació sistemàtica amb tots ells.
 • Mantenir la confiança dels clients a partir d’una ètica professional considerada com un dels valors més importants de la nostra organització.
 • Desenvolupar una formació i proveïr informació planificades i continuades per a tots els empleats de BALDER.
 • Innovar i millorar permanentment –no només de forma puntual– els serveis prestats per BALDER.
 • Complir amb els requisits legals i estatutaris aplicables a BALDER, i qualsevols altres requisits i especificacions que els nostres clients puguin demanar.